ZÁRUKA, REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Základní ustanovení 

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu kulinar.cz/eshop (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je STUDIO KULINÁŘ s.r.o., Na Kopečku 251, Hlincová Hora, PSČ 373 71 Česká republika, IČ:  28131029, DIČ: CZ28231029. Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

II. Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od spediční služeby Geis CZ, s.r.o. zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem spediční služby Geis CZ, s.r.o. protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě, že Kupující zásilku od psediční služby Geis CZ převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci (na adresu STUDIO KULINÁŘ s.r.o., Školní 434/4, České Budějovice, 370 10) nebo e-mailem (na adrese info@studiokulinar.cz). Celý proces lze urychlit tak, že budete kontaktovat přímo spediční společnost Geis CZ, s.r.o.

III. Vrácení zboží bez udání důvodů 

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího (STUDIO KULINÁŘ s.r.o., Školní 434/4, České Budějovice, PSČ 370 10, Česká republika,) jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží by měl Kupující vrátit Prodávajícímu úplné, s kompletní dokumentací (včetně záručních listů, návodů, apod.), nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, tak aby bylo schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze (nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy) za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno včetně nákladů na dopravu (poštovné, balné apod.). Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis".

IV. Délka záruční doby 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

V. Místo uplatňování reklamace 

Reklamace vady se uplatňuje vždy na adrese viz.bod VIII.-Kontakt pro reklamaci. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Doporučujeme zboží při zaslání pojistit.

VI. Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, kompletní výrobek (příklad: pokud výrobek obsahuje sadu 6ks koření a jeden je považován za vadný, součástí reklamace musí být všechny).

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží k prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne doručení reklamace k prodávajícímu, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

Náklady spojené s dopravou zboží k prodejci a zpět vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

  1. reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
  2. podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
  3. písemně doložíte výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).

Upozornění: lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

VII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci 

Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Typickým příkladem je používání nádobí v mikrovlnných troubách za vyšších teplot, než povoluje výrobce nebo mytí nádobí nevhodného do myček v myčce nádobí.

VIII. Kontakt pro reklamaci 

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
Školní  434/4, České Budějovice, 37010
Česká republika
mobil: 734578555
e-mail: info@studiokulinar.cz

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.2.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.